Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van: 

Sandra Verdijck Massagepraktijk gevestigd op de Broeksteen 17, 5411 BV te Zeeland, tel 06-45754934.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 51550067 en BTW nummer NL166692621B01.

 

Artikel 1: Aanmelden

 

 1. Aanmelden voor een cursus/workshop geschiedt via de website www.sandraverdijck.nl, schriftelijk, telefonisch of mondeling.
 2. Sandra Verdijck Massagepraktijk dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over lichamelijke aandoeningen van de deelnemende baby, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
 3. Bij ziekte of koorts of binnen 48 uur na vaccinatie, masseren wij niet. Alternatief voor de cursist is om de technieken mee te oefenen op een pop (is aanwezig bij Sandra Verdijck Massagepraktijk).
 4. Sandra Verdijck Massagepraktijk behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een cursus of workshop te weigeren. 

 

 

Artikel 2: Inschrijving

 

 1. De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving indien aan de betalingsverplichting is voldaan.
 2. Alleen ingeschreven cursisten mogen deelnemen aan de cursus/workshop.
 3. Deelname aan een cursus/workshop geschiedt op volgorde van aanmelding.
 4. Indien een cursus/workshop vol is, kan de cursist ingeschreven worden op de eerstvolgende aangeboden betreffende cursus/workshop. 

 

Artikel 3: Betaling

 

 1. Prijzen van diensten en producten worden vastgesteld door Sandra Verdijck Massagepraktijk en worden vermeld op de website www.sandraverdijck.nl.
 2. Betaling geschiedt door betaling op Rabo-rekeningnummer NL16 RABO 0159 5871 74 t.n.v. Sandra Verdijck Massagepraktijk o.v.v. het factuurnummer.
 3. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum, dan wel voor aanvang van de cursus/workshop bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Sandra Verdijck Massagepraktijk. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor de aanvang van de cursus, dient het cursusgeld op de dag van aanmelding te worden voldaan of contant betaald te worden.
 4. Indien de cursist de factuur niet binnen de onder 3. van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft voldaan, zal de aanmelding niet worden omgezet in een inschrijving. 

 

 

Artikel 4: Annuleren

 

 1. Annuleren van deelname aan een cursus/workshop kan uitsluitend door de cursist, door middel van een schriftelijke/e-mail of telefonische annulering van de inschrijving bij Sandra Verdijck Massagepraktijk geschieden. Annuleren kan zonder opgave van reden.
 2. Indien een annulering uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de cursus of workshop wordt geannuleerd zal Sandra Verdijck Massagepratijk het cursusgeld volledig restitueren.
 3. Indien een inschrijving binnen veertien dagen voor aanvang van de cursus of workshop geschiedt, zal op het te restitueren cursusgeld € 15,00 administratiekosten ingehouden worden.
 4. Annuleren van een cursus of workshop kan tot uiterlijk 48 uur voor de afgesproken datum.
 5. Indien een cursus of workshop binnen 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht en zal er geen restitutie plaatsvinden.
 6. Annulering door overmacht is mogelijk; dit dient aantoonbaar gemaakt te worden aan Sandra Verdijck Massagepraktijk. De cursist kan dan een nieuwe cursusdatum, mits voldoende plaats, vaststellen. Het betaalde cursusgeld dient als inschrijving voor de nieuwe datum.
 7. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de cursist vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.
 8. Indien deelname aan de cursus babymassage tussentijds wordt gestopt dan wel beëindigd, vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.
 9. Gemiste lessen kunnen niet in mindering worden gebracht op het cursusgeld.
 10. De kosten voor de cadeaubonnen worden niet gerestitueerd. 

 

Artikel 5: Annulering en wijzigingen cursus door docent

 

 1. De cursus of workshop kan alleen van start gaan bij voldoende deelnemers.
 2. De docent is gerechtigd een cursus of workshop te annuleren of te verschuiven naar een later moment.
 3. Bij onvoldoende inschrijvingen zal Sandra Verdijck Massagepraktijk het cursusgeld volledig restitueren.
 4. De docent is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook het verloop van de cursus of workshop structureel belemmert, verdere deelname van de cursus of workshop te ontzeggen.

 

Artikel 6: Ziekte

 

 1. Ziekte van de cursist dient telefonisch gemeld te worden bij de docent. Inhalen van de les kan alleen indien er ruimte is bij een lopende of volgende cursus of workshop.
 2. In geval van ziekte van de docent zal Sandra Verdijck Massagepraktijk een vervangende cursusdag aanbieden per vervallen cursusdag. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

 1. Deelname aan een cursus of workshop geschiedt op eigen risico. Sandra Verdijck Massagepraktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens of na de cursus of workshop.
 2. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus of workshop.
 3. Sandra Verdijck Massagepraktijk is verantwoordelijk voor haar informatie verstrekking en advisering met betrekking tot diensten en producten verkoop, maar is nimmer aansprakelijk voor de wijze van gebruik en uitvoering door de cursist thuis.
 4. Sandra Verdijck Massagepraktijk is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

 

 

Artikel 8: Auteursrechten

 

 1. De auteursrechten van aangeboden en beschikbare gestelde cursussen en cursusmaterialen berusten bij Sandra Verdijck Massagepraktijk.
 2. Het is uitdrukkelijk verboden cursussen en cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.
 3. Het is uitdrukkelijk verboden cursussen of cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.
 4. Sandra Verdijck Massagepraktijk is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Sandra Verdijck Massagepraktijk als bindend. 

 

Artikel 9: Slotbepaling

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 12 september 2014 en treden per deze datum in werking. Met de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden vervallen alle eerdere regelingen betreffende hetgeen in deze Algemene Voorwaarden geregeld wordt.
 2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Sandra Verdijck Massagepraktijk 2014.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Sandra Verdijck Massagepraktijk en te raadplegen op de website: www.sandraverdijck.nl.